Autor

8. listopadu 2010

Spor o kámen, díl druhý

Musím přiznat, že mě těší diskuse, která se kolem Váňova kamene rozpoutala. Co mě netěší, je kurz, který od počátku nabrala. Ještě jednou proto zdůrazňuji, že je třeba odlišit dvě věci. Jedné můžeme říkat spor o nápis nebo třeba spor o integritu uměleckého díla. Stále ale zůstává v pozadí jiný problém, který považuji za mnohem zásadnější, totiž to, že město víceméně svévolně nakládá s veřejným prostorem.

Jako člověka, který se snaží aktivně přispívat ke kulturnímu prostředí města a který ví, jak je těžké na městě prosadit mnohdy i tzv. "ušlechtilé" (samozřejmě z mého podlehu) myšlenky (třeba projekt Kladno minulé jsme nakonec rozjeli za soukromé peníze), mě navíc uráží, že určité malé skupina lidí je takto vycházeno vstříc.

Přikládám znění dopisu, v kterém požadujeme vysvětlení celé věci. Myslím, že je to jediná věc, kterou má momentálně smysl jít. Pan Vojtěch Munzar sice už teď není v Radě města, ale za věc nese zodpovědnost.

Kladno, 8. 11. 2010

Vážený pane Munzare,

dovolujeme si Vás jako kladenští občané oslovit ve věci proměny pomníku „Váňův kámen“ v parku kladenského gymnázia.

Patříme ke kladenským patriotům a lidem, kterým dění v jejich městě a podoba veřejného prostoru nejsou lhostejné. Máme možná i tu výhodu, že jsme si odstranění nápisů všimli a získali jsme aspoň nějaké vysvětlení. Bohužel, většině kladenské veřejnosti se stejné informace nedostaly.

Vnímáme pomník od poměrně významného sochaře Ladislava Nováka především jako umělecké dílo. Stejně jako jakékoli jiné umělecké dílo na sobě nese znaky své doby, stejně jako jiné umělecké dílo by však měl být interpretován, nikoli přizpůsobován názorům nějaké skupiny lidí.

Integritu uměleckého díla v tomto případě dotváří i nápis Práci čest a letopočty 1848 a 1948. Doposud se neobjevily hlasy, které by žádaly jejich odstranění či změnu, proto nynější postup vnímáme jako neobvyklý. Osobně nás nápis „Práci čest!“ nikdy neurážel, ostatně pomník jako celek chápeme mnohem spíše jako oslavu hornictví než jako oslavu nějakého režimu.

Aktivita Mladých demokratů, na jejichž popud se Rada města rozhodla změnit podobu památníku, je přiměřená jejich věku a jejich ambicím. Nicméně nás zaráží, jak rychle město na jejich návrh zareagovalo, aniž by se o tomto poměrně významném zásahu do veřejného prostoru vedla širší diskuse. Měli jsme za to, že jednou ze základních hodnot demokratického systému představuje schopnost dospívat v dialogu ke společným řešením. Přístup, jaký v případě Váňova kamene zvolilo vedení města, vnímáme jako alarmující.


Byli bychom proto rádi, kdybyste mohl odpovědět na následující otázky:

1. Jak je možné, že návrh určité (dle našeho soudu ne velké) skupiny obyvatel města se prostřednictvím magistrátu bezprostředně realizuje bez jakékoliv diskuse?

2. V konkrétním případě se jedná o zásah do uměleckého díla, které je se vší pravděpodobností majetkem města. Nejedná se o zásah do autorských práv?

3. Byl návrh Mladých demokratů konzultován s odborníky (z muzea, archivu, památkového ústavu)? Byl návrh konzultován s městským architektem?

4. Je již rozhodnuto, jaký nápis na pomníku bude?


Pokud o definitivní podobě památníku ještě není rozhodnuto, navrhujeme, aby nový nápis zněl: „ZDAŘ BŮH!“. Tuto podobu vnímáme jako přijatelnou pro všechny bývalé havíře a příznivce kladenských hornických tradic.

Zásahy do integrity uměleckých děl vnímáme v dnešních demokratických podmínkách jako velmi nešťastné řešení. Za velmi přínosné naopak považujeme umístění žulového kvádru u paty pomníku, který by měl zasadit umělecké dílo do správného kontextu (ve smyslu návrhu Mladých demokratů).

Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že postup, který zvolilo město, vnímáme jako nestandardní a krajně diskriminační vůči jiným skupinám aktivních občanů, než jsou Mladí demokraté.

Uvítáme proto, když město zváží své další kroky, a to včetně uspořádání širší laické i odborné diskuse o tom, zda je zvolený návrh vhodný.S pozdravem
Zuzana Vlčková, Roman Hájek a Dagmar Šubrtová

Žádné komentáře: